MOKYKLOS MISIJA

          Įgyvendinant neformaliojo švietimo politiką, teikti kokybiškas meninio švietimo paslaugas, tenkinti Priekulės ir aplinkinių seniūnijų vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos poreikius, ugdyti gabumus ir kūrybiškumą, suteikti meninę brandą ir laiduoti ugdymo tęstinumą aukštesnėse meno profilio įstaigose. Plėtoti švietėjišką veiklą visuomenėje rengiant mokinių bei mokytojų koncertus, festivalius. Suteikti galimybę mokyklos bendruomenei bei visuomenei susipažinti su profesionalių menininkų kūryba.

MOKYKLOS VIZIJA

         Priekulės vaikų muzikos mokykla - tai savarankiška, vaikų poreikių tenkinimo ir muzikinių gebėjimų atskleidimo bei vystymo neformaliojo ugdymo įstaiga, kuri orientuoja ugdymo procesą į Lietuvos ir pasaulio menines vertybes, individualizuotą ugdymo sistemą, skatinančią mokymosi motyvaciją, asmens vertės pajautimą, saviraišką, mokinio ruošimą tolimesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam gyvenimui.


STRATEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I. Kokybiškas ugdymas, sudarant sąlygas mokyklos bendruomenės kūrybinei veiklai, skatinant mokymosi motyvaciją. Tenkinant mokinių saviraiškos poreikius.
1. Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę.

1.1. Uždavinys. Tobulinti pamokos vedimo metodiką, panaudojant kvalifikacijos kėlimo seminaruose įgytas žinias.
1.2. Uždavinys. Ruošti gabiausius mokinius zoniniams, regioniniams, respublikiniams, tarptautiniams konkursams bei festivaliams.
2. Tikslas.Formuoti mokinio asmenybę, skatinant tautinį ir pilietinį sąmoningumą.
2.1. Uždavinys. Propaguoti lietuvišką muzika.
2.2. Uždavinys. Skatinti mokinius geriau pažinti tautines tradicijas, etnines vertybes.
3. Tikslas. Mokyklos materialinės bazės turtinimas.
3.1. Uždavinys. Muzikos instrumentų atnaujinimas bei įsigyjimas.
3.2. Uždavinys. Bibliotekos fondų papildymas.

II. Bendravimas ir bendradarbiavimas su muzikos ir meno mokyklomis, socialiniais partneriais.
1. Tikslas. Dalintis gerąja darbo patirtimi su muzikos ir meno mokyklų mokytojais.

1.1. Uždavinys. Kviesti kitų muzikos ar meno mokyklų mokytojus vesti parodomas pamokas Priekulės vaikų muzikos mokykloje bei mokyklos mokytojams vykti į kitas mokyklas.
1.2. Uždavinys. Rengti metodinius renginius.
1.3. Uždavinys. Rengti bendrus koncertus.
2. Tikslas. Ieškoti naujų darbo formų bendradarbiaujant su Priekulės miesto švietimo, socialinėmis ir kultūros įstaigomis.
2.1. Uždavinys. Rengti bendrua projektus.
2.2. Uždavinys. Rengti pažintinius koncertus Priekulės švietimo įstaigų moksleiviams bei socialinių įstaigų globotiniams.
2.3. Uždavinys. Rengti edukacinius renginius-koncertus visai šeimai.
2011-2012 M. M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANO PRIORITETAI

1. Kokybiškas ugdymas, sudarant sąlygas mokyklos bendruomenės kūrybinei veiklai, skatinant mokymosi motyvaciją, siekiant išlaisvinti mokinių kūrybingumo.
2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su muzikos ir meno mokyklomis.


VEIKLOS TIKSLAI


1. Ugdymo proceso organizavimo efektyvumo ir ugdymo kokybės gerinimas.
2. Tobulinti darbo formas bendradarbiaujant su muzikos ir meno mokyklų mokytojais bei Priekulės miesto švietimo, kultūros ir socialine įstaigomis.


VEIKLOS UŽDAVINIAI


1. Tikslingai vykdyti ugdymo planą.
2. Tobulinti pamokos vedimo metodiką, dalintis gerąja patirtimi su kitų įstaigų mokytojais.
3. Gabiausius mokinius ruošti respublikiniams B. Dvariono pianistų ir smuikininkų, XX-ajam
J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų 2011 ir tarptautiniams konkursams, meninius kolektyvus- moksleivių dainų šventei 2012 „Mūsų vardas­- Lietuva“, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursui „Dainų dainelė“.
4. Bendradarbiauti su muzikos ir meno mokyklų mokytojais, organizuojant bendrus koncertus bei dalinantis gerąja patirtimi

www.draugiskasinternetas.lt
www.smm.lt
www.klaipedos-r.lt
© 2011 Visos teisės saugomos    Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt

VEIKLOS KRYPTYS